Ålfonden

År 2007 samlades ålafiskare i Skåne och Blekinge och startade ÅLFONDEN.
ÅLFONDEN för Ålkultur och Sargasso löd devisen.
Fonden skulle samla in medel från ålafiskarna. Pengarna skulle användas till att köpa in glasål,som planteras ut i våra vatten.
En viss summa pengar betalades per år och redskap.

I Ålfondens stadgar skrevs in att glasålen skulle planteras ut nedströms kraftverk. Dessutom att vandringsvägen skulle vara gynnsam på väg ut till havet och det hägrande Sargasso.

Vi fick gensvar inte bara inom fisket. Många var rädda om ålkuluren.
Banker, företag, föreningar och privatpersoner bidrog med medel.
Till detta kom den mer offentliga sidan. Vattendomar, kommuner och Europeiska Fiskerifonden.

2008 gjordes den första utplanteringen.
Fram tom 2013 har vi planterat ut glasål för 3 milj kronor motsvarande ca 700 000 glasålar.
Detta ger totalt ca 210 ton vuxen blankål.
På 10 vandringsår för den vuxna ålen ger detta 21 ton per år.
Det är betydligt mer än vad som används längs hela ålakusten till ålagillen under säsong.
Från vårt eget fiske planterar vi ut glasål, som tillsammans med stöd från Europeiska Fiskerifonden, motsvarar vad som i vuxet tillstånd används på våra ålagillen.
Ert deltagande på våra ålagillen berör ej nuvarande ålbestånd utan tom ökar det. Detta tack vare att ni är med och bekostar vårt deltagande i Ålfonden.

Ålafisket – Ålfonden – Ålens biologiÅtgärder för framtidenReglering av fisketUtplantering av glasålÅtgärder i vattenkraften