Utplantering av glasål

Glasål får endast inköpas från områden med stora lokala överskott – t ex Frankrike, Spanien och England.
Huruvida utplanterad glasål i vuxet tillstånd vandrar lika bra som den naturliga har det gjorts ett flertal undersökningar om.

2 undersökningar av L.Westin 1992 visade huruvida utplanterad ål  vandrade lika bra som den naturliga, i den ena  undersökning till 35%, i den andra undersökningen till 70%.

H.Wickström visade 2008 i 2 undersökningar att av den totala mängden ål som vandrade igenom Öresund var 20% utplanterad.

H.Westerberg m fl visade 2012 att ute i Atlanten vandrade utplanterad ål lika bra som den naturliga.

Att plantera ut ål i sjöar med östligt utlopp, långt in i landet, är ej lämpligt.
Detta konstaterades 2010 av H.Wickström med flera.

Däremot vandrar mängder med tidigare utplanterad ål ut ur Fardumesjön på Gotland. Sjön har ett sydligt utlopp till havet.

Statliga Hav- och Vattenmyndigheten planterar ut vid västkusten.

Frivilliga Ålfonden planterar ut vid södra Östersjön.

ÅlafisketÅlfondenÅlens biologiÅtgärder för framtidenReglering av fisket – Utplantering av glasål – Åtgärder i vattenkraften